OgłoszeniaRozstrzygnięte:

Data publikacji: 24.03.2017 r.

Zapytanie ofertowe nr 3/1.4.1./2017 Dostawa maszyn i urządzeń


bez-tytulu

Mlelectric Sp. z o.o.                                                                                    Rzeszów, 24.03.2017 r.

ul. Pułaskiego 9/27

235-011 Rzeszów

Zapytanie ofertowe nr 3/1.4.1./2017

 

Dotyczy: udzielenia zamówienia współfinansowanego z środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego (RPO WP) na lata 2014-2020 oś priorytetowa I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka działanie 1.4 Wsparcie MŚP poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie.

Typ projektu: Rozwój MŚP;

Tytuł projektu: „Wdrożenie innowacji usługowej w firmie MLELECTRIC szansą na jej wzrost konkurencyjności na rynku krajowym”

 

Postępowanie prowadzone jest na podstawie przepisów art. 70 1 -70 5 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny i nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności oraz Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020  oraz Wytycznymi Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Mlelectric Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie 35-011, ul. Pułaskiego 9/272, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000448665, NIP 8133676410, REGON 180940568

 

II. RODZAJ I NAZWA ZAMÓWIENIA:

Rodzaj zamówienia: dostawy

Nazwa zamówienia: dostawa hamownika hydraulicznego wraz z sektorem, rolek śmigłowcowych oraz innych elementów i urządzeń do przeciągania przewodów elektroenergetycznych oraz światłowodowych na liniach najwyższego napięcia 400 kV.

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Wspólny słownik zamówień (CPV):

42141410-6 – Wciągarki

42000000-6 – Maszyny Przemysłowe

3954111-0 – Lina

44423200-3 – Drabiny

44481000-5 – Drabiny Platformowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający wymaga minimum 5 letniego okresu gwarancji dla wszystkich maszyn i urządzeń wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia.

W przypadku zastosowania w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych, patentów lub pochodzenia (nazw producentów) Zamawiający zezwala na stosowanie technologii, materiałów czy urządzeń równoważnych, tj. takich, które spełniają wymagania techniczne, funkcjonalne oraz użytkowe określone przez Zamawiającego. Użycie nazw własnych lub znaków towarowych służyć ma jedynie sprecyzowaniu oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. Każdy z Oferentów może zastosować technologie równoważne i/lub równorzędne odpowiadające parametrom technicznym zawartym w opisie przedmiotu zamówienia określonym w niniejszym przetargu.

Wszystkie urządzenia powinny być fabrycznie nowe.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa następujących maszyn i urządzeń:

Opis

Ilość

Wymagania techniczne

Maszyna hamująca
wraz z sektorem o maksymalnych naprężeniach 2x50kN lub 1x100kN

1 szt.

· Maksymalna siła hamowania 2x50kN lub 1x100kN

· Maksymalna prędkość hamowania 5km/h

· Maksymalna siła ciągnięcia 2x50kN lub 1x100kN

· Maksymalna prędkość ciągnięcia 2×0,5km/h

· Kabestany zasilane z 1 pompy z 1 trzpieniem transmisyjnym o średnicy 1500mm

· Maksymalna średnica przewodu 40mm

· Możliwość hamowania 3 przewodów

· 3 hydrauliczne obwody pół zamknięte

· Reduktor z 3 pozycjami (luz, małe hamowanie, hamowanie nominalne)

· Sektory nylonowe z minimalnie 13 rowkami

· Silnik wysokoprężny o minimalnej mocy 36kW

Rolki śmigłowcowe  

54 szt.

· Minimalna siła zrywająca 180kN

· Maksymalna waga 170kg

· Możliwość prowadzenia potrójnej wiązki przewodu

· Rama ze stali ocynkowanej

·Prowadnica zewnętrznych krążków pokryta neoprenem

·Prowadnica wewnętrznego krążka wyłożona wymienną wkładką nylonową

· Rolka demontowalna

Głowica hydrauliczna
do bębnów

2 szt.

· Maksymalny moment skręcający minimum 2,3kNm

· Maksymalna prędkość obrotowa minimum 37obr/min

· Maksymalna prędkość 5 km/h

Węże hydrauliczne

2 szt.

·  Długość minimum 15m

· Kompatybilność z oferowaną maszyną hamującą i głowicą hydrauliczną.

Pilot lina stalowa

12szt.

·  Średnica minimum 16mm

·  Minimalna długość odcinka 900m

·  Minimalna siła zrywająca 160kN

·  System zapobiegający skręcaniu liny

· Wymagany Certyfikat zgodny z obowiązującą normą EN dla „pilot lina stalowa”

·  Wymagany Certyfikat zgodny z normą EN 10204 dla pojedynczych pokrętek liny stalowej 

·  Pojedyncza pokrętka galwanizowana

·  Wymagane zaploty na końcach odcinków

Żabki napinające

12szt.

· Minimalna siła zrywająca 225kN

· Możliwość wymiany szczęk

·Możliwość pracy z przewodami: nagimi aluminiowymi, aluminiowo stalowymi i miedzianymi

· Zakres pracy z przewodami o średnicy 18-33mm

· Ocynkowane

Szczeki do żabek

12szt.

·  Dostosowane do przewodów 26-29mm

Przepust ciągnący

2szt.

·  Minimalna siła zrywająca 270kN

·  Możliwość pracy z przewodem o potrójnej wiązce

·  Waga do 180kg

Rolka pomocnicza
stalowa

6 szt.

·  Minimalna siła zrywająca 60kN

·  Wykonana ze stali

·  Minimalna średnica prowadnicy rolki 15mm

·  Minimalna średnica bloczka rolki 138mm

·  System mocowania hak bezpieczny

Rolka pomocnicza aluminiowa

6 szt.

· Minimalna siła zrywająca 180kN

· Wykonana z aluminium

·  Minimalna średnica prowadnicy rolki 25mm

·  Minimalna średnica bloczka rolki 140mm

·  System mocowania hak bezpieczny

Przecinarka
hydrauliczna  

1 szt.

· Przystosowana do cięcia kabli miedzianych, aluminiowych, stalowych oraz prętów aluminiowych i stalowych

·      Noże wykonane ze stali o dużej twardości

·  Przystosowane do cięcia przewodów do 40mm średnicy

Urządzenie
uziemiające

ochronne  

2 kpl.

·   Pojemność płytki elementu uziemiającego do 33mm

·  Minimalna szerokość prowadnicy 55mm

·  Długość przewodu minimum 6m

·  Niwelujące ładunki elektrostatyczne

Złącze stałe na linę
13mm

18 szt.

·  Minimalna siła zrywająca 110kN

·  Wykonane z ocynkowanej stali

·  Kompatybilność z liną o średnicy 13mm

Złącze stałe na linę
16mm

18 szt.

·  Minimalna siła zrywająca 160kN

·  Wykonane z ocynkowanej stali

·  Kompatybilność  z liną o średnicy 16mm

Oczko ciągnące

24 szt.

· Kompatybilność z przewodami aluminiowymi, stalowymi i miedzianymi

·    Wykonane ze stali o dużej wytrzymałości

·    Możliwość połączenia z przewodem OPGW

·   Zakres pracy z przewodami od 17 do 29mm

Rolka pomocnicza
tzw. 50

2 szt.

·  Siła zrywająca 30kN

·  Wykonana z aluminium

·  System mocowania hak bezpieczny

Drabina trójkątna

1 szt.

·  Siła zrywająca 15kN

·  Minimalna wysokość 6m

·  Drabina dwu segmentowa

·  Wykonanie z lekkiego stopu aluminium

· Wyposażona w zabezpieczenia antypoślizgowe

· Obrotowy hak, który umożliwia pracę drabiny w pozycji pionowej i poziomej

·  Minimalna średnia waga 4,7kg/m

Platforma do mostków

1 szt.

·  Składa się z 5 segmentów

·  Segmenty zewnętrzne są to drabiny płaskie o długości 2,5m wyposażone w haki zawieszane. Segment środkowy o przekroju trójkątnym z podstawą o szerokości minimum 450mm w odcinkach 4+2m. Segmenty pośrednie o identycznym przekroju trójkątnym o długości 6m każdy

· Segmenty pośrednie są wychylone w stosunku do środkowego pod kątem. Maksymalny kąt
wychylenia 20°

·  Wyposażone w liny podwieszające

· Odległość miejsca podwieszenia od środkowego segmentu poziomego maksymalnie 5,5m

·  Wyposażone w linę pomocniczą (na wysokości około 0,5m) do zaczepienia urządzenia chroniącego przed upadkiem

·  Maksymalna waga 240kg

·  Maksymalna długość pomostu do 18m

 

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIENIA:

Do udziału w postępowaniu dopuszczony zostanie oferent, który:

Lp.

Warunki wymagane do spełnienia przez Oferenta

Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunków

1.

Oferent posiada zdolność w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia poprzez możliwość jej finansowania, nie znajduje się w stanie upadłości, bądź likwidacji.

Weryfikacja na podstawie oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania, podpisanego przez osobę do tego uprawnioną.

2.

Oferent posiada zdolność techniczną i zawodową, w tym wiedzę oraz doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia.

Weryfikacja na podstawie oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania, podpisanego przez osobę do tego uprawnioną.

 

V. WADIUM

1.Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 80 000,00 PLN lub jego równowartość w euro w wysokości 18 753,81 EUR.

2.Aby móc uczestniczyć w postępowaniu koniecznym jest wniesienie wadium przed terminem składania ofert.

3.Nie wniesienie wadium przed upływem terminu składania ofert powoduje wykluczenie Dostawcy.

4.Wadium może być wniesione w jednej z niżej wymienionych postaci:

a) Poręczeniach bankowych,

b) Gwarancjach ubezpieczeniowych

c) Gwarancjach bankowych

d) Pieniądzu

5.Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa musi być: nieodwołalna, bezwarunkowa, płatna na pierwsze żądanie beneficjenta z terminem ważności nie krótszym niż termin związania ofertą. Dostawca może wnieść wadium w kilku formach, jednakże ich suma powinna być co najmniej równa kwocie określonej przez Zamawiającego.

6.Potwierdzenie wniesienia wadium:

a)W przypadku gdy Dostawca wnosi wadium w postaci gwarancji lub poręczeń , oryginały dokumentów powinny zostać dostarczone Zamawiającemu przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający zezwala aby oryginały dokumentów znajdowały się w tej samej kopercie co oferta, jednak nie mogą być na stałe złączone z ofertą. Jeżeli oryginały nie są przesłane razem z ofertą należy załączyć kopie gwarancji potwierdzoną przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem.

b)W przypadku wniesienia wadium przelewem bankowym, do oferty należy załączyć potwierdzenie przelewu.

7.Wadium wnoszone w postaci pieniężnej w walucie PLN należy wpłacić na konto zamawiającego w banku:

Alior Bank nr rachunku 61 2490 0005 0000 4600 5149 2554

Tytułem: Wadium – Dostawa maszyn i urządzeń. Zapytanie ofertowe 3/1.4.1./2017

8.Wadium wnoszone w postaci pieniężnej w walucie EUR należy wpłacić na konto zamawiającego w banku:

Bank mBank nr rachunku 55 1140 2004 0000 3412 0454 3237

Tytułem: Wadium – Dostawa maszyn i urządzeń. Zapytanie ofertowe 3/1.4.1./2017

9.W przypadku wnoszenia wadium przelewem bankowym, o terminie wniesienia decydować będzie data wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego.

10.Zamawiający zobowiązuje się do zwrócenia wadium gdy:

a)Upłynie termin związania ofertą

b)Postępowanie zostanie unieważnione

c)Zawarto umowę zakupową

d)Dostawca zwróci się do niego w tym zakresie z wnioskiem, gdy:

 • Wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert, lub
 • Został wykluczony z postępowania, lub
 • Którego oferta została odrzucona.

11.Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je na rachunek bankowy wskazany przez Dostawcę

12.Zamawiający może zatrzymać wadium gdy Dostawca uchyla się od zawarcia Umowy lub nie potwierdzi ustalonych warunków

 

VI. INFORMACJE NA TEMAT ZAKRESU WYKLUCZEŃ:

W postępowaniu nie mogą brać udziału podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Zamawiający informuje, iż podmioty powiązano z nim kapitałowo i osobowo zostaną wykluczone z postępowania i zamówienie będące przedmiotem niniejszego postępowania nie zostanie im udzielone. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

1)uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

2)posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

3)pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

4)pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

W celu potwierdzenia spełniania w/w warunku udziału w postępowaniu konieczne jest złożenie wraz z ofertą oświadczenia o braku powiązań z Zamawiającym, stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania.

 

VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

1.Na ofertę składają się następujące dokumenty:

a) Wypełniony formularz ofertowy z odniesieniem do wszystkich kryteriów wyboru przyjętych w postepowaniu – zgodnie z załącznikiem nr 3 do zapytania ofertowego

b) Zestawienie oferowanego asortymentu dostawy z załączonymi dokumentami potwierdzającymi zgodność proponowanych wyrobów z opisem przedmiotu zamówienia

c) Oświadczenia – zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2 do zapytania ofertowego, potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu

2. Oferta powinna być opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia, zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP.

3. Oferta musi być podpisana przez osobę do tego upoważnioną, która widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym, wydruku z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej na terytorium RP (CEIDG) lub innym dokumencie zaświadczającym o jej umocowaniu prawnym.

4. Oferta może być sporządzona w języku polskim lub angielskim w walucie PLN lub EUR.

5. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w zamkniętej kopercie, opieczętowanej pieczęcią firmową Oferenta, z adresem Zamawiającego, oraz zapisem: „Oferta dotycząca zapytania ofertowego numer 3/1.4.1./2017 w ramach projektu „Wdrożenie innowacji usługowej w firmie MLELECTRIC szansą na jej wzrost konkurencyjności na rynku krajowym

 

VIII. SPOSÓB KOMUNIKOWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI W TRAKCIE PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA

1) Zapytania odnośnie postępowania ofertowego należy kierować drogą elektroniczną na adres
e-mail: paulina.bystrowska@mlelectric.eu lub lukasz.jaworski@mlelectric.eu
Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni robocze przez upływem terminu składnia ofert.
Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:

Paulina Bystrowska – 535 852 567
Łukasz Jaworski – 606 133 137

2) Forma pisemna wymagana jest dla niżej wymienionych czynności, dla których Zamawiający nie dopuszcza komunikowania się droga elektroniczną:

– złożenie Oferty;

– zmiana Oferty;

– powiadomienie Zamawiającego o wycofaniu złożonej przez Wykonawcę Oferty;

– uzupełnienie oświadczeń i dokumentów.

 

IX. MIEJSCE, TERMIN I WARUNKI REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 1. Miejsce realizacji dostawy:

Polska, województwo podkarpackie, powiat przeworski, gmina Sieniawa, miejscowość Dybków 192, 37-530 Sieniawa.

2. Termin realizacji umowy

 • Maszyna hamująca wraz z sektorem o maksymalnych naprężeniach 2x50kN lub 1x100kN – 1szt. – nie później niż do 12.06.2017 r.,
 • Rolki śmigłowcowe – 54szt. – nie później niż do 12.06.2017 r.,
 • Węże hydrauliczne – 2szt. – nie później niż do 12.06.2017 r.,
 • Pilot lina stalowa – 12szt. – nie później niż do 12.06.2017 r.,
 • Żabki napinające – 12szt. – nie później niż do 12.06.2017 r.,
 • Przepusty ciągnące – 2szt. – nie później niż do 12.06.2017 r.,
 • Rolka pomocnicza stalowa – 6szt. – nie później niż do 12.06.2017 r.,
 • Przecinarka hydrauliczna – 1szt. – nie później niż do 12.06.2017 r.,
 • Urządzenia uziemiające – 2szt. – nie później niż do 12.06.2017 r.,
 • Złącze stałe na linę 13mm – 18szt. – nie później niż do 12.06.2017 r.,
 • Złącze stałe na linę 16mm – 18szt. – nie później niż do 12.06.2017 r.,
 • Oczko ciągnące – 24szt. – nie później niż do 12.06.2017 r.,
 • Rolka pomocnicza tzw. 50 – 2szt. – nie później niż do 12.06.2017 r.,
 • Drabina trójkątna – 1 szt. – nie później niż do 12.06.2017 r.,
 • Platforma do mostków – 1szt. – nie później niż do 12.06.2017 r.

3.  Warunki dostawy:

a)Dostawa będzie realizowana na koszt i ryzyko Dostawcy w godzinach 7.00 – 14.00 w dni robocze od poniedziałku do piątku do wskazanego miejsca realizacji dostawy

b)Wymagany maksymalny termin realizacji dostawy musi być zgodny z zadeklarowanym terminem w złożonej ofercie

c)Przedmiot dostawy musi być dostarczony w bezzwrotnych opakowaniach gwarantujących zabezpieczenie przed mechanicznym uszkodzeniem w czasie transportu

d)Przedmiot dostawy musi być dostarczony wraz z wystawioną fakturą zawierającą ceny wynikające z oferty

 

X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

Oferent jest związany swoją ofertą 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

 

XI. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE:

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

 

Lp.

Nazwa
kryterium

Sposób oceny

Maksymalna
ilość punktów

1

Cena (C)

Punkty w ramach kryterium będą przyznawane wg. następującej formuły:

40 pkt – oferta z najniższą ceną całkowitą netto

38 pkt – oferta z drugą najniższą ceną całkowitą netto

36 pkt – oferta z trzecią najniższą ceną całkowitą netto

34 pkt – oferta z czwartą najniższą ceną całkowitą netto

32 pkt – oferta z piątą najniższą ceną całkowitą netto

W przypadku większej ilości ofert punktacja dla kolejnych ofert będzie przyznawana analogicznie do w/w reguły tj. minus 2 pkt do każdej kolejnej oferty.

40 pkt

 2

Gwarancja (G)

Punkty w ramach kryterium będą przyznawane wg. następującej formuły:

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga minimum 5 letniej okresu
gwarancji. W przypadku przedstawienia krótszego okresu gwarancji poniżej 5 lat, oferta zostanie odrzucona. Pozostałe ofert zostaną ocenione wg. wzoru:

20 pkt – oferta z najdłuższym terminem gwarancji w przeliczeniu na lata

Pozostałe oferty wg. poniższego wzoru:

1

20 pkt

3

Czas reakcji serwisu (S)

Punkty w ramach kryterium będą przyznawane wg. następującej formuły:

20 pkt – oferta z najkrótszym czasem reakcji serwisu w przeliczeniu na godziny

Pozostałe oferty wg. poniższego wzoru:

3

20 pkt

4

Termin dostawy (D)

Punkty w ramach kryterium będą przyznawane wg. następującej formuły:

10 pkt – oferta z najkrótszym terminem dostawy w przeliczeniu na dni

 Pozostałe oferty wg. poniższego wzoru:

4

10 pkt

5

Termin płatności (P)

Punkty w ramach kryterium będą przyznawane wg. następującej formuły:

10 pkt – oferta z najdłuższym terminem płatności w przeliczeniu na dni

Pozostałe oferty wg. poniższego wzoru:

5

10 pkt

Razem

100 pkt

 

W postępowaniu ofertowym zwycięży oferta uzyskującą najwyższą liczbę punktów rozumianych jako suma punktów powyższych kryteriów:  SUMA = C+G+S+D+P

 

XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1)Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty lub kuriera na adres:

Mlelectric Sp. z o.o.

ul. Pułaskiego 9/272

35-011 Rzeszów

do dnia 26.04.2017 r. do godziny 23:59

Datą złożenia oferty jest dzień i godzina wpływu oferty do Zamawiającego.

2)Oferty złożone po w/w terminie nie będą rozpatrywane.

3)Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

4)W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

5)Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono na stronie zamawiającego mlelectric.eu w zakładce „Ogłoszenia”, oraz stronie internetowej:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

 

XIII. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA LUB JEGO UNIEWAŻNIENIE:

Niezwłocznie po dokonaniu analizy złożonych ofert Zamawiający udzieli w formie pisemnej zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym  w niniejszym ogłoszeniu i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryteria oceny ofert.

Zamawiający unieważni postępowanie w szczególności w sytuacji, gdy wystąpią następujące przykładowe przesłanki:

1)nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;

2)wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć;

3)postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia,

Zamawiający zastrzega sobie możliwość:

1)odwołania postępowania w każdym czasie;

2)zakończenia postępowania bez dokonania wyboru Wykonawcy;

3)unieważnienia postępowania, zarówno przed, jak i po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, bez podania przyczyny.

W przypadkach , o których mowa powyżej Wykonawcy nie przysługują w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenia odszkodowawcze, jak też nie przysługuje zwrot kosztów związanych z przygotowaniem i złożeniem oferty.

 

XIV. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zamieści informację o jej wyborze na swojej stronie internetowej znajdującej się pod adresem www.mlelectric.eu, oraz w portalu https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/.

W przypadku, gdy Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, Zamawiający uprawniony będzie do podpisania umowy z kolejnym wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.

 

 XV. ZMIANY WARUNKÓW UMOWY

Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następującym zakresie i na następujących warunkach:

1.Wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany stawki podatku VAT, w odniesieniu do tej części wynagrodzenia, której zmiana dotyczy,

2.Terminu realizacji przedmiotu zamówienia, gdy jest ona spowodowana:

a) koniecznością wykonania dodatkowych prac, wpływających na termin wykonania zlecenia objętego niniejszą umową podstawową,

b) następstwem wprowadzania zmian w obowiązujących przepisach prawnych mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, w tym przepisów dotyczących realizacji inwestycji ze środków unijnych,

c)działaniem siły wyższej np. klęski żywiołowe, lokalne strajki, mającej bezpośredni wpływ na termin dostawy

d)innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od zamawiającego i wykonawcy, skutkujących niemożnością realizacji przedmiotu dostawy

 

XVI. DODATKOWE INFORMACJE:

1.Zamawiający zgodnie z dyspozycja art. 7013 kc, zastrzega sobie możliwość zmiany treści niniejszego ogłoszenia przed upływem terminu składania ofert. O wprowadzonych zmianach niezwłocznie poinformuje na swojej stronie internetowej.

2.Do niniejszego ogłoszenia dołączone zostały:

– załącznik nr 1 – oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym

– załącznik nr 2 – oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

– załącznik nr 3 – formularz oferty

 

XVII. INFORMACJE O ZMIANIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO:

Data upublicznienia zmienianego zapytania ofertowego: 27.03.2017

Doprecyzowaniu ulega pkt. III zapytania, opisu przedmiotu zamówienia, poprzez dodanie zapisu:

Minimalny okres gwarancji na wszystkie wymienione w opisie przedmiotu zamówienia maszyny i urządzenia wynosi 5 lat.

 


Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 3/1.4.1 / 2017

 

Oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym

 

Działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy (dane Wykonawcy):

Nazwa:                                                      ________________________________________________________

Adres siedziby:                                                     ________________________________________________________

 

oświadczam(y), że:

1)nie jestem(śmy) z Zamawiającym powiązany(i) osobowo lub kapitałowo tzn.:

nie jestem(śmy) z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, powiązany(i) poprzez:

a. uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

b. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;

c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 


 

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 3/1.4.1 / 2017

 

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

 

Działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy (dane Wykonawcy):

Nazwa:                                                      ________________________________________________________

Adres siedziby:                                                     ________________________________________________________

 

Przystępując do udziału w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia na dostawę hamownika hydraulicznego wraz z sektorem, rolek śmigłowcowych oraz innych elementów i urządzeń do przeciągania przewodów elektroenergetycznych oraz światłowodowych na liniach najwyższego napięcia 400 kV. w ramach projektu pn. Wdrożenie innowacji usługowej w firmie MLELECTRIC szansą na jej wzrost konkurencyjności na rynku krajowym.

Oświadczam (y),

że spełniam(y) warunki udziału w przedmiotowym postępowaniu określone w pkt. IV zapytania ofertowego nr 3/1.4.1/2017, dotyczące posiadania zdolności w zakresie realizacji umowy poprzez możliwość jej finansowania, oraz nie znajdujemy się w stanie upadłości, bądź likwidacji, oraz posiadam (y) zdolność techniczną i zawodową, w tym wiedzę oraz doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia.

 


 

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 3/1.4.1 / 2017

……………………………

       (miejscowość, data)

 

Dane Oferenta:

………………………………………….

…………………………………………..

……………………………………………

(nazwa i adres siedziby głównej,

dane kontaktowe, numer NIP)

 

Formularz ofertowy

                  W odpowiedzi na upublicznione zapytanie ofertowe firmy MLELECTRIC Sp. z. o. o. z siedzibą w pod adresem: 35-011 Rzeszów, ul. Pułaskiego 9/272, przedkładamy ofertę na dostawę następujących maszyn i urządzeń o parametrach technicznych zgodnych z przedstawioną w opisie przedmiotu zamówienia specyfikacją techniczną:

 1. Maszyna hamująca wraz z sektorem o maksymalnych naprężeniach 2x50kN lub 1x100kN – 1szt.
 2. Rolki śmigłowcowe – 54szt.
 3. Głowica hydrauliczna do bębnów – 2szt.
 4. Węże hydrauliczne – 2szt.
 5. Pilot lina stalowa – 12szt.
 6. Żabki napinające – 12szt.
 7. Szczęki do żabek – 12szt.
 8. Przepust ciągnący – 2szt.
 9. Rolka pomocnicza stalowa – 6szt.
 10. Rolka pomocnicza aluminiowa – 6szt.
 11. Przecinarka hydrauliczna – 1szt.
 12. Urządzenie uziemiające – 2szt.
 13. Złącze stałe na linę 13mm – 18szt.
 14. Złącze stałe na linę 16mm – 18szt.
 15. Oczko ciągnące – 24szt.
 16. Rolka pomocnicza tzw. 50 – 2szt.
 17. Drabina trójkątna – 1szt.
 18. Platforma do mostków – 1szt.

Odniesienie do kryteriów wyboru oferty:

 1. Cena:

Lp.

Przedmiot dostawy

Cena netto za
przedmiot dostawy W PLN lub EUR* 

1

Maszyna hamująca wraz z sektorem o maksymalnych naprężeniach 2x50kN lub 1x100kN – 1szt.

 

2

Rolki śmigłowcowe – 54szt.

 

3

Głowica hydrauliczna – 2szt.

 

4

Węże hydrauliczne – 2szt.

 

5

Pilot lina stalowa – 12szt.

 

6

Żabki napinające – 12szt.

 

7

Szczeki do żabek – 12szt.

 

8

Przepust ciągnący – 2szt.

 

9

Rolka pomocnicza stalowa – 6szt.

 

10

Rolka pomocnicza aluminiowa – 6szt.

 

11

Przecinarka hydrauliczna – 1szt.

 

12

Urządzenie uziemiające – 2szt.

 

13

Złącze stałe na linę 13mm – 18szt.

 

14

Złącze stałe na linę 16mm – 18szt.

 

15

Oczko ciągnące – 24szt.

 

16

Rolka pomocnicza tzw. 50 – 2szt.

 

17

Drabina trójkątna – 1szt.

 

18

Platforma do mostków – 1szt.

 

* zaznaczyć właściwe

 a. Cena netto za całość przedmiotu zamówienia w PLN lub EUR*: ………………………………………

* zaznaczyć właściwe

b. Podatek VAT od całości przedmiotu zamówienia w PLN lub EUR*:…………………………………….

* zaznaczyć właściwe

c. Cena brutto za całość przedmiotu zamówienia w PLN lub EUR*: ………………..…………………….

* zaznaczyć właściwe

 

 1. Okres gwarancji (w latach) za całość przedmiotu zamówienia: ……..…………………………..…
 1. Czas reakcji serwisu (w godzinach od momentu zgłoszenia awarii) ……….………………….
 1. Termin realizacji zamówienia łącznie (w dniach od daty otrzymania pisemnego zlecenia dostawy)…………….………
 1. Termin płatności (w dniach od daty wystawienia faktury)………………………………………

 

Do formularza ofertowego załączam następujące dokumenty, potwierdzające spełnienie wymagań technicznych, określonych w opisie przedmiotu zamówienia:

 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

 

………………………….

 (podpis i pieczątka)

 

Załączniki do pobrania:

 

Zapytanie ofertowe nr 3_1.4.1._2017

 

Data publikacji: 19.04.2017 r.

Zapytanie ofertowe nr 3/1.4.1./2017 Pytania i Odpowiedzi

image001

Mlelectric Sp. z o.o.                                                                      Rzeszów, 19.04.2017 r.

Pułaskiego 9/272

35-011 Rzeszów

 

Dot. zapytania ofertowego nr 3/1.4.1./2017 z dnia 24.03.2017

 

Pytanie 1.

Fragment zapytania przetargowego:

„Maszyna hamująca wraz z sektorem o maksymalnych naprężeniach 2x50kN lub 1x100kN-1szt.

Max. Siła hamowania 2x50kN lub 1x100kN; „

Treść pytania:

Czy ma to być 2x50kN lub 1x100kN do wyboru?  , czy może możliwość hamowania 2x50kN i 1x100kN (jest to System dla 2 obwodów hydraulicznych )

Odpowiedź 1:

Poprzez sformułowanie siła hamowania 2×50 kN lub 1x100kN –  Zamawiający określił, że maszynę można zarówno wykorzystywać jako hamownik z rozdzieleniem na dwa obwody hydrauliczne główne (w tym przypadku jest to 50 kN na każdy obwód) lub po złączeniu obwodów maszyna osiąga siłę hamowania 100 kN

 

Pytanie 2.

Fragment zapytania przetargowego:

„Max. prędkość hamowania 5 km/h;

Max. Siła ciągnięcia 2x50kN lub 1x100kN; „

Treść pytania:

Czy ma to być 2x50kN lub 1x100kN do wyboru?  , czy może możliwość hamowania 2x50kN i 1x100kN (jest to System dla 2 obwodów hydraulicznych )

Odpowiedź 2:

Poprzez sformułowanie siła ciągnięcia 2×50 kN lub 1x100kN –  Zamawiający określił, że maszynę można zarówno wykorzystywać jako hamownik z funkcją ciągnięcia z rozdzieleniem na dwa obwody hydrauliczne główne (w tym przypadku jest to 50 kN na każdy obwód) lub po złączeniu obwodów maszyna osiąga siłę ciągnięcia 100 kN.

 

Pytanie 3.

Fragment zapytania przetargowego:

Możliwość hamowania 3 przewodów; „

Treść pytania:

W jaki sposób maja być połączone 3 obwody skoro w opisie jest 2x50kN lub 1x100kN , czy na pewno maja być 3 ?

Odpowiedź 3:

Zamawiający wymaga by maszyna opisana w dokumentacji przetargowej miała możliwość hamowania 3 przewodów w wiązce. Taka technologia obecnie jest wykorzystywana na budowach 400 kV w Polsce.

 

Pytanie 4.

Fragment zapytania przetargowego:

„3 hydrauliczne obwody półzamknięte; „

Treść pytania:

Co powinno się rozumieć pod pojęciem „półzamknięte”

Odpowiedź 4:

Zamawiający poprzez określenie „półzamknięte” obwody rozumie obwody pomocnicze służące do podłączenia głowic synchronizujących nawijanie przewodów.

 

Pytanie 5.

Fragment zapytania przetargowego:

Treść pytania:

„Reduktor z 3 pozycjami (luz, małe hamowanie, hamowanie nominalne); „

Treść pytania:

Reduktor na ile obwodów hydraulicznych ?

Odpowiedź 5:

Reduktor na jeden obwód hydrauliczny.

 

Pytanie 6.

Fragment zapytania przetargowego:

Sektory nylonowe z min. 13 rowkami; „

Treść pytania:

W jaki sposób powinny być podzielone rowki ( po ile rowków na przewód )?

Odpowiedź 6:

Zgodnie z technologią firmy – przy instalacji wiązki potrójnej – przewód dolny musi posiadać min. 5 rowków, natomiast 2 przewody pozostałe w fazie min 4 rowki na przewód.

 

Pytanie 7. 

Fragment zapytania przetargowego:

2)Rolki śmigłowcowe”

Treść pytania:

Czy wykładki rolek zewnętrznych mogą być zastąpione bardziej wytrzymałym materiałem niż neopren , który jest bardzo słaby ?

Odpowiedź 7:

Zgodnie z dokumentacją przetargową Zamawiający wymaga użycie neoprenu.

 

Pytanie 8.

Fragment zapytania przetargowego:

„6)Żabki napinające „

Treść pytania:

do ilu średnic mają być wkładki – każda średnica i rodzaj przewodu to inna wkładka

Odpowiedź 8:

Zgodnie z dokumentacją przetargową –  żabki napinające mają pracować z przewodami o zakresie średnic: 18-33 mm

 

Pytanie 9.

Fragment zapytania przetargowego:

„18)Platforma do mostków 1 szt. „

Treść pytania:

Proszę o sprecyzowanie długości platformy i ilości elementów , ponieważ jest nieścisłość ( jest 23 m złożone z 6 elementów)

Odpowiedź 9:

Zgodnie z dokumentacją przetargową – platforma składa się z 5 segmentów. Długość robocza platformy wynosi 18m ( segment środkowy o długości 4+2m , segmenty pośrednie o długości 6m każdy), natomiast segmenty zewnętrzne są to drabiny płaskie o długości 2,5m wyposażone w haki.

 

Załącznik do pobrania:

Zapytanie ofertowe nr 3_1.4.1._2017 pytania i odpowiedzi

Data publikacji: 24.04.2017 r.

Zapytanie ofertowe nr 3/1.4.1./2017 Pytania i Odpowiedzi nr 2 - 24.04.2017

image001

Mlelectric Sp. z o.o.                                                                      Rzeszów, 24.04.2017 r.

Pułaskiego 9/272

35-011 Rzeszów

 

Dot. zapytania ofertowego nr 3/1.4.1./2017 z dnia 24.03.2017

 

Treść pytania 1:

Rolka Pomocnicza aluminiowa – proszę o potwierdzenie parametrów, głównie siły zrywającej.

Odpowiedź 1:

Zgodnie z dokumentacją zapytania ofertowego. Parametry rolki są wyspecyfikowane.

 

Treść pytania 2:

Urządzenie uziemiające ochronne – proszę o informacje, co wg Państwa oznacza pojemność płytki – 33mm.

Odpowiedź 2:

Zgodnie z dokumentacją zapytania ofertowego. Pojemność 33mm oznacza maksymalny zakres pracy zacisku/płytki elementu uziemiającego

 

Treść pytania 3:

Rolka Pomocnicza tzw.50 – o jaką rolkę chodzi, czy można prosić o jakiś model przykładowy.

Odpowiedź 3:

Zgodnie z dokumentacją zapytania ofertowego. Parametry rolki są wyspecyfikowane a nazwa tzw.50 jest przykładowa.

 

Treść pytania 4:

Platforma do mostków 1szt. – proszę o sprecyzowanie długości platformy i ilości elementów, ponieważ jest nieścisłość (jest 23 m złożone z 6 elementów).

Odpowiedź 4:

Pomost roboczy składa się z 5 segmentów.

 1. 2,5m – drabina płaska z hakami
 2. 6m – segment pośredni
 3. 6m [4+2] – segment pośredni przegubowy, nierozbieralny z zawiasem umożliwiającym dodatkowe załamywanie segmentu
 4. 6m – segment pośredni
 5. 2,5m – drabina płaska z hakami

Zgodnie z powyższym mamy łącznie 5 segmentów, dwa segmenty to drabiny płaskie (1,5) a długość robocza platformy to 18m składająca się z 3 segmentów (2,3,4).

 

Treść pytania 5:

Proszę o przesłanie wzoru umowy do przetargu.

Odpowiedź 5:

Nie jesteśmy podmiotem zamówień publicznych i nie mamy wzoru umowy dołączonej do zapytania ofertowego.

Po wyborze Oferenta, na zasadzie swobody umów, zostanie zawarta i popisana umowa dotycząca przedmiotu.

 

Załącznik do pobrania:

Pytania i Odpowiedzi do Zapytania ofertowego nr 3/1.4.1/2017 – 24.04.2017

Data publikacji: 17.05.2017 r.


Data publikacji: 10.01.2017 r.

Zapytanie ofertowe nr 1/1.4.1./2017 Aplikacja SmartWatch


bez-tytulu

Mlelectric Sp. z o.o.                                                                                    Rzeszów, 10.01.2017 r.

ul. Pułaskiego 9/27

235-011 Rzeszów

Zapytanie ofertowe nr 1/1.4.1./2017

 

Dotyczy: udzielenia zamówienia współfinansowanego z środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego (RPO WP) na lata 2014-2020 oś priorytetowa I Konkurencyjna
i innowacyjna gospodarka działanie 1.4 Wsparcie MŚP poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie.

Typ projektu: Rozwój MŚP;

Tytuł projektu: „Wdrożenie innowacji usługowej w firmie MLELECTRIC szansą na jej wzrost konkurencyjności na rynku krajowym”

Postępowanie prowadzone jest na podstawie przepisów art. 70 1 -70 5 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny i nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności oraz Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz Wytycznymi Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Mlelectric Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie 35-011, ul. Pułaskiego 9/272, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000448665, NIP 8133676410, REGON 180940568,

 

II. RODZAJ I NAZWA ZAMÓWIENIA:

Rodzaj zamówienia: usługi

Nazwa zamówienia: Wykonanie mobilnej aplikacji na SmartWatch.

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Wspólny słownik zamówień (CPV): 72212700-6 Usługi opracowania oprogramowania użytkowego

Przedmiotem zamówienia jest:usługa wykonania mobilnej aplikacji na SmartWatch. Aplikacja ma posłużyć do zwiększenia poziomu bezpieczeństwa pracy w trakcie prac wysokościowych na liniach najwyższego napięcia (NN) 400kV. 1.

Aplikacja na SmartWatch – służyć ma do:

– informowania o czasie pozostałym do wyciągania naciągu,

– długości sekcji,

– stanie zaawansowania prac,

– na których przęśle w danym momencie znajduje się początek przewody,

– o powstałych nieprężeniach i zadanych siłach.

W przypadku uzyskania wartości granicznych napięć urządzenie powinno posiadać funkcję natychmiastowego zawiadomienia o tym fakcie elektromontera poprzez sygnał alarmu.

Każdy użytkownik powinien otrzymywać informacje o aktualnych warunkach atmosferycznych, w tym przede wszystkich o głównych czynnikach stanowiących zagrożenie przy tego rodzaju pracy na wysokościach – wietrze oraz przewidywanych wyładowaniach atmosferycznych.

 

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIENIA:

Do udziału w postępowaniu dopuszczony zostanie oferent, który:

Lp.

Warunki wymagane do spełnienia przez Oferenta

1.

– Zrealizował systemy informatyczne dedykowane dla przemysłu np. energetyki, np. kolei, np. budownictwa drogowego, lub

– Zrealizował projekty związane z implementacją systemów związanych z danymi geo satelitarnymi, lub

– Zrealizował projekty informatyczne związane z implementacją systemów wykorzystujących wpływ warunków atmosferycznych na powierzone prace.

Weryfikacja na podstawie referencji od firm dla których zostały zrealizowane prace lub na podstawie przedstawionego przez oferenta wykazu firm, dla których zostały wykonane podobne aplikacje. Wykaz ten powinien zawierać co najmniej nazwę firmy wraz z krótką informacją o wykonanej aplikacji.

2.

Oferent jest zobowiązany złożyć oświadczenia:

– oświadczenie potwierdzające, że jego kondycja finansowa pozwala na realizację w/w zadania oraz że Oferent nie znajduje się w stanie upadłości,

– oświadczenie potwierdzające, że Oferent posiada potencjał techniczny, wiedzę oraz doświadczenie do wykonania w/w zadania.

 

V. INFORMACJE NA TEMAT ZAKRESU WYKLUCZEŃ:

W postępowaniu nie mogą brać udziału podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Zamawiający informuje, iż podmioty powiązano z nim kapitałowo i osobowo zostaną wykluczone z postępowania i zamówienie będące przedmiotem niniejszego postępowania nie zostanie im udzielone.Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

W celu potwierdzenia spełniania w/w warunku udziału w postępowaniu konieczne jest złożenie wraz z ofertą oświadczenia o braku powiązań z Zamawiającym, stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania.

 

VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

 1. Oferta powinna być opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia, zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP.
 2. Do oferty należy dołączyć wszystkie niezbędne dokumenty/oświadczenia.
 3. Oferta musi być podpisana przez osobę do tego upoważnioną, która widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym, wydruku z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej na terytorium RP (CEIDG) lub innym dokumencie zaświadczającym i jej umocowaniu prawnym.
 4. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
 5. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w zamkniętej kopercie, opieczętowanej pieczęcią firmową Oferenta, z adresem Zamawiającego, oraz zapisem: „Oferta dotycząca zapytania ofertowego numer 1/1.4.1./2017 w ramach projektu „Wdrożenie innowacji usługowej w firmie MLELECTRIC szansą na jej wzrost konkurencyjności na rynku krajowym

 

VII. SPOSÓB KOMUNIKOWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI W TRAKCIE PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA

1.Zapytania odnośnie postępowania ofertowego należy kierować drogą elektroniczną na adres e-mail: paulina.bystrowska@mlelectric.eu lub lukasz.jaworski@mlelectric.eu
Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni robocze przez upływem terminu składnia ofert.
Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:
Paulina Bystrowska – 535 852 567
Łukasz Jaworski – 606 133 137

2.Forma pisemna wymagana jest dla niżej wymienionych czynności, dla których Zamawiający nie dopuszcza komunikowania się droga elektroniczną:

– złożenie Oferty;

– zmiana Oferty;

– powiadomienie Zamawiającego o wycofaniu złożonej przez Wykonawcę Oferty;

– uzupełnienie oświadczeń i dokumentów.

 

VIII. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Rozpoczęcie wykonania przedmiotu zamówienia: niezwłocznie od dnia podpisania umowy

Ostateczny termin realizacji zamówienia– do 30.06.2017r.

 

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

Oferent jest związany swoją ofertą 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

 

X. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE:

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

 

Lp.

Nazwa kryterium

Sposób oceny

Maksymalna ilość punktów

1

Cena

Punkty w ramach kryterium będą przyznawane wg. następującej formuły:

65 pkt – oferta z najniższą ceną całkowitą netto

Pozostałe oferty wg. poniższego wzoru:

C = Cmin / Ck x 65 pkt

C – ilość punktów przyznawana kolejnej ofercie

Cmin – cena najniższej oferty

Ck – cenarozpatrywanej oferty

65

2

Termin wykonania zamówienia
(liczony w dniach)

Punkty w ramach kryterium będą przyznawane wg. następującej formuły:

30 pkt – oferta z najkrótszym terminem wykonania zamówienia

Pozostałe oferty wg. poniższego wzoru:

T = Tmin / Tk x 35 pkt

T – ilość punktów przyznawana kolejnej ofercie

Tmin – najkrótszy termin wykonania zamówienia

Tk – termin wykonania zamówienia w ramach rozpatrywanej oferty

35

Razem

100

 

W postępowaniu ofertowym zwycięży oferta uzyskującą najwyższą liczbę punktów rozumianych jako suma punktów powyższych kryteriów: P = C + T

 

XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:

 1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera na adres:

Mlelectric Sp. z o.o.

ul. Pułaskiego 9/272

35-011 Rzeszów

do dnia 18.01.2017 r. do godziny 24:00

Datą złożenia oferty jest dzień i godzina wpływu oferty do Zamawiającego.

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

3. Otwarcie ofert zostanie dokonanew dniu 19.01.2017 r. o godz. 10.00 pod adresem:

Mlelectric Sp. z o.o.

Dybków 192

37-530 Sieniawa

 

Otwarcie ofert jest jawne.

4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.W trakcie jawnego otwarcia Ofert, Zamawiający poinformuje obecnych Wykonawców o ilości złożonych ofert, poda nazwy i adresy wykonawców, ceny poszczególnych ofert oraz informacje dotyczące pozostałych kryteriów oceny ofert.

5. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

7. Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono na stronie zamawiającego mlelectric.eu w zakładce „Ogłoszenia”,oraz na stronie internetowej: bazakonkurencyjnosci.gov.pl

 

XII. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA LUB JEGO UNIEWAŻNIENIE:

Zamawiający udzieli w formie pisemnej zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym ogłoszeniu i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryteria oceny ofert.

Zamawiający unieważni postępowanie w szczególności w sytuacji, gdy wystąpią następujące przykładowe przesłanki:

 1. nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;
 2. wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć;
 3. postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia,

Zamawiający zastrzega sobie możliwość:

 1. odwołania postępowania w każdym czasie;
 2. zakończenia postępowania bez dokonania wyboru Wykonawcy;
 3. unieważnienia postępowania, zarówno przed, jak i po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, bez podania przyczyny.

W przypadkach , o których mowa powyżej Wykonawcy nie przysługują w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenia odszkodowawcze, jak też nie przysługuje zwrot kosztów związanych z przygotowaniem i złożeniem oferty.

 

XIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty,Zamawiający zamieści informację o jej wyborze na swojej stronie internetowej znajdującej się pod adresem mlelectric.eu, bazakonkurencyjnosci.gov.pl oraz wyśle ją do każdego z wykonawców, którzy złożyli ofertę.

W przypadku, gdy Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, Zamawiający uprawniony będzie do podpisania umowy z kolejnym wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.

 

XIV. ZMIANY WARUNKÓW UMOWY

Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następującym zakresie i na następujących warunkach:

 1. Wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany stawki podatku VAT, w odniesieniu do tej części wynagrodzenia, której zmiana dotyczy,
 2. Terminu realizacji przedmiotu zamówienia, gdy jest ona spowodowana:

a) koniecznością wykonania dodatkowych prac, wpływających na termin wykonania zlecenia objętego niniejszą umową podstawową,

b) następstwem wprowadzania zmian w obowiązujących przepisach prawnych mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, w tym przepisów dotyczących realizacji inwestycji ze środków unijnych,

 

XV. DODATKOWE INFORMACJE:

 1. Zamawiający zgodnie z dyspozycja art. 701 3 kc, zastrzega sobie możliwość zmiany treści niniejszego ogłoszenia przed upływem terminu składania ofert. O wprowadzonych zmianach niezwłocznie poinformuje na swojej stronie internetowej.
 2. Do niniejszego ogłoszenia dołączone zostały:

– załącznik nr 1 – oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym

 

 

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 1/1.4.1 / 2017

 

Oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym

 

Działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy (dane Wykonawcy):

Nazwa: ________________________________________________________

Adres siedziby: ________________________________________________________

 

oświadczam(y), że:

 1. nie jestem(śmy) z Zamawiającym powiązany(i)osobowo lub kapitałowo tzn.:

nie jestem(śmy) z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, powiązany(i) poprzez:

 1. uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

…………………………………………………………

podpis i pieczęć osoby upoważnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załączniki do pobrania:

Zapytanie-ofertowe-nr-1-1-4-1-2017_wdrozenie-innowacji-uslugowej-w-firmie-mlelectric_aplikacja-smartwatch

Zalacznik-nr-1-do-zapytania-ofertowego-nr-1_1-4-1_2017_wdrozenie-innowacji-uslugowej-w-firmie-mlelectric_aplikacja-smartwatch

Data publikacji: 25.01.2017 r.


Data publikacji: 10.01.2017 r.

Zapytanie ofertowe 2/1.4.1./2017 Dostawa komputerów oraz zegarków typu SmartWatch

bez-tytulu

Mlelectric Sp. z o.o.                                                                                    Rzeszów 10.01.2017 r.

ul. Pułaskiego 9/272

35-011 Rzeszów

Zapytanie ofertowe nr 2/1.4.1./2017

 

Dotyczy: udzielenia zamówienia współfinansowanego z środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego (RPO WP) na lata 2014-2020 oś priorytetowa I Konkurencyjna
i innowacyjna gospodarka działanie 1.4 Wsparcie MŚP poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie.

Typ projektu: Rozwój MŚP;

Tytuł projektu: „Wdrożenie innowacji usługowej w firmie MLELECTRIC szansą na jej wzrost konkurencyjności na rynku krajowym”

Postępowanie prowadzone jest na podstawie przepisów art. 70 1 -70 5 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny i nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności oraz Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz Wytycznymi Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Mlelectric Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie 35-011, ul. Pułaskiego 9/272, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000448665, NIP 8133676410, REGON 180940568,

 

II. RODZAJ I NAZWA ZAMÓWIENIA:

Rodzaj zamówienia: dostawa

Nazwa zamówienia:

 1. Dostarczenie 2 komputerów:

Komputery posłużą do zwiększenia poziomu bezpieczeństwa pracy w trakcie prac wysokościowych na liniach najwyższego napięcia (NN) 400 KV.1.

Komputery będą służyć do:

– prawidłowego zarządzania Aplikacją na SmartWatch,

– przekazywania za pomocą Aplikacji odpowiednich informacji,

– kontrolowania pracy sytemu.

 1. Dostarczenie 5 Zegarków typu SmartWatch:

Zegarki, wykorzystując specjalnie dla nich dedykowaną Aplikację na SmartWatch, posłużą do zwiększenia poziomu bezpieczeństwa pracy w trakcie prac wysokościowych na liniach najwyższego napięcia (NN) 400 KV.1.

Dzięki niewielkiemu ciężarowi oraz wygodnemu zamocowaniu na ręce sprawią, że nie będą stanowiły żadnego problemu w zakresie ich użytkowania.

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Wspólny słownik zamówień (CPV): 30213100-6 Komputer przenośny

Przedmiotem zamówienia jest :

1.Dostarczenie 2 Komputerów o parametrach:

– przekątna ekranu 13”

– procesor i5

– Touch Bar

– Touch ID

– Turbo Boost z możliwością przyśpieszenia procesora do min 3 GHz

– karta graficzna zintegrowana, taktowanie rdzenia min 300 MHz

– pamięć RAM 16 GB, 2133 MHz

– pamięć masowa SSD min 256 GB

– wyświetlacz retina

– min. dwa porty Thunderbolt 3

– komunikacja WiFi IEEE 802.11a/b/g/n

Wspólny słownik zamówień (CPV): 32322000-6 Urządzenia multimedialne

2.Dostarczenie 5 Zegarków typu SmartWatch o parametrach:

– wyświetlacz: przekątna min. 1,3” i rozdzielczość min. 480×480

– czytnik kart SIM

– pamięć wewnętrzna: min 4 gb

– waga: do 100g

– procesor: Qualcomm Snapdragon 400, 1200 Mhz

– procesor: min 1.2 GHz

– łączność: 3G, Wifi:b,g,n; Bluetooth, NFC

– Smartwatch posiadający system operacyjny Android Wear

– wodoszczelność (min IP67), Szkło Gorilla Glass

– wbudowany głośnik i mikrofon

– możliwość odbierania połączeń telefonicznych

– czas pracy min 10h

– wbudowane czujniki i komponenty:

– pulsometr

– żyroskop

– akcelerometr

– kompas cyfrowy

– barometr

– czujnik zbliżeniowy.

 

Zegarki typu SmartWatch posłużą do odbierania informacji typu:

– informowania o czasie pozostałym do wyciągania naciągu,

– długości sekcji,

– stanie zaawansowania prac,

– na którym przęśle w danym momencie znajduje się początek przewodu,

– o powstałych nieprężeniach i zadanych siłach.

W przypadku uzyskania wartości granicznych napięć urządzenie po przez sygnał alarmu zawiadomi o tym fakcie elektromontera.

Każdy użytkownik będzie otrzymywać informacje o aktualnych warunkach atmosferycznych, w tym przede wszystkich o głównych czynnikach stanowiących zagrożenie przy tego rodzaju pracy na wysokościach – wietrze oraz przewidywanych wyładowaniach atmosferycznych.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych o podobnych bądź lepszych parametrach.

 

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIENIA:

Do udziału w postępowaniu dopuszczony zostanie oferent, który:

Lp.

Warunki wymagane do spełnienia przez Oferenta

Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunków

1.

Wykonał w okresie ostatnich 5 lat (2011-2016), a jeżeli okres wykonywania działalności jest krótszy – to w tym okresie, co najmniej 3 zadania tożsame lub zbliżone do przedmiotu zamówienia.

Weryfikacja na podstawie referencji od firm dla których zostały zrealizowane prace lub na podstawie wykazu zrealizowanych zleceń wraz z podaniem osoby do kontaktu mogącej potwierdzić zakres zrealizowanych prac.

 

V. INFORMACJE NA TEMAT ZAKRESU WYKLUCZEŃ:

W postępowaniu nie mogą brać udziału podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Zamawiający informuje, iż podmioty powiązano z nim kapitałowo i osobowo zostaną wykluczone z postępowania i zamówienie będące przedmiotem niniejszego postępowania nie zostanie im udzielone.Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

W celu potwierdzenia spełniania w/w warunku udziału w postępowaniu konieczne jest złożenie wraz z ofertą oświadczenia o braku powiązań z Zamawiającym, stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania.

 

VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

 1. Oferta powinna być opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia, zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP.
 2. Do oferty należy dołączyć wszystkie niezbędne dokumenty/oświadczenia oraz wycenę wykonaną w oparciu o projekt techniczny Zamawiającego
 3. Oferta musi być podpisana przez osobę do tego upoważnioną, która widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym, wydruku z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej na terytorium RP (CEIDG) lub innym dokumencie zaświadczającym i jej umocowaniu prawnym.
 4. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
 5. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w zamkniętej kopercie, opieczętowanej pieczęcią firmową Oferenta, z adresem Zamawiającego, oraz zapisem: „Oferta dotycząca zapytania ofertowego numer 2/1.4.1./2017 w ramach projektu „Wdrożenie innowacji usługowej w firmie MLELECTRIC szansą na jej wzrost konkurencyjności na rynku krajowym”

 

VII. SPOSÓB KOMUNIKOWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI W TRAKCIE PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA

1.Zapytania odnośnie postępowania ofertowego należy kierować drogą elektroniczną na adres e-mail paulina.bystrowska@mlelectric.eu lub lukasz.jaworski@mlelectric.eu

Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni robocze przez upływem terminu składnia ofert.
Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:
Paulina Bystrowska – 535 852 567
Łukasz Jaworski – 606 133 137

2. Forma pisemna wymagana jest dla niżej wymienionych czynności, dla których Zamawiający nie dopuszcza komunikowania się droga elektroniczną:

– złożenie Oferty;

– zmiana Oferty;

– powiadomienie Zamawiającego o wycofaniu złożonej przez Wykonawcę Oferty;

– uzupełnienie oświadczeń i dokumentów.

 

VIII. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Rozpoczęcie wykonania przedmiotu zamówienia: niezwłocznie od dnia podpisania umowy

Ostateczny termin realizacji zamówienia– do 30.06.2017 r.

 

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

Oferent jest związany swoją ofertą 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

 

X. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE:

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

Lp.

Nazwa kryterium

Sposób oceny

Maksymalna ilość
punkt
ów

1

Cena

Punkty w ramach kryterium będą przyznawane wg. następującej formuły:

65 pkt – oferta z najniższą ceną całkowitą netto

Pozostałe oferty wg. poniższego wzoru:

C = Cmin / Ck x 65 pkt

C – ilość punktów przyznawana kolejnej ofercie

Cmin – cena najniższej oferty

Ck – cena rozpatrywanej oferty

65

2

Termin wykonania zamówienia

Punkty w ramach kryterium będą przyznawane wg. następującej formuły:

30 pkt – oferta z najkrótszym terminem wykonania zamówienia

Pozostałe oferty wg. poniższego wzoru:

T = Tmin / Tk x 30 pkt

T – ilość punktów przyznawana kolejnej ofercie

Tmin – najkrótszy termin wykonania zamówienia

Tk – termin wykonania zamówienia w ramach rozpatrywanej oferty

30

3

Okres udzielonej gwarancji

Punkty w ramach kryterium będą przyznawane
wg. następującej formuły:

5 pkt – oferta z najdłuższym okresem gwarancji

G = Gmin / Gk x 5 pkt

G – ilość punktów przyznawana kolejnej ofercie

Gmin – najdłuższy okres udzielonej gwarancji

Gk – okres udzielonej gwarancji w ramach rozpatrywanej oferty

5

Razem

100

 

W postępowaniu ofertowym zwycięży oferta uzyskującą najwyższą liczbę punktów rozumianych jako suma punktów powyższych kryteriów: P = C + T + G

 

XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT :

1.Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres:

Mlelectric Sp. z o.o.

ul. Pułaskiego 9/27

235-011 Rzeszów

do dnia 18.01.2017 r. do godziny 24:00.

Datą złożenia oferty jest dzień i godzina wpływu oferty do Zamawiającego.

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

3. Otwarcie ofert zostanie dokonane w dniu 19.01.2017 r. o godzinie 10:00 w siedzibie spółki pod adresem:

Mlelectric Sp. z o.o.

Dybków 192

37-530 Sieniawa

Otwarcie ofert jest jawne.

4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką przeznaczył na sfinansowanie zamóW trakcie jawnego otwarcia Ofert, Zamawiający poinformuje obecnych Wykonawców o ilości złożonych ofert, poda nazwy i adresy wykonawców, ceny poszczególnych ofert oraz informacje dotyczące pozostałych kryteriów oceny ofert.

5. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

7. Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono na stronie zamawiającego mlelectric.eu w zakładce „Ogłoszenia”,oraz stronie internetowej: bazakonkurencyjnosci.gov.pl

 

XII. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA LUB JEGO UNIEWAŻNIENIE:

Zamawiający udzieli w formie pisemnej zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym ogłoszeniu i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryteria oceny ofert.

Zamawiający unieważni postępowanie w szczególności w sytuacji, gdy wystąpią następujące przykładowe przesłanki:

 1. nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;
 2. wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć;
 3. postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia,

Zamawiający zastrzega sobie możliwość:

 1. odwołania postępowania w każdym czasie;
 2. zakończenia postępowania bez dokonania wyboru Wykonawcy;
 3. unieważnienia postępowania, zarówno przed, jak i po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, bez podania przyczyny.

W przypadkach , o których mowa powyżej Wykonawcy nie przysługują w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenia odszkodowawcze, jak też nie przysługuje zwrot kosztów związanych z przygotowaniem i złożeniem oferty.

 

XIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zamieści informację o jej wyborze na swojej stronie internetowej znajdującej się pod adresem www.mlelectric.eu oraz wyśle ją do każdego z wykonawców, którzy złożyli ofertę.

W przypadku, gdy Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, Zamawiający uprawniony będzie do podpisania umowy z kolejnym wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.

 

XIV. ZMIANY WARUNKÓW UMOWY

Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następującym zakresie i na następujących warunkach:

 1. Wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany stawki podatku VAT, w odniesieniu do tej części wynagrodzenia, której zmiana dotyczy,
 2. Terminu realizacji przedmiotu zamówienia, gdy jest ona spowodowana:

a) koniecznością wykonania dodatkowych prac, wpływających na termin wykonania zlecenia objętego niniejszą umową podstawową,

b) następstwem wprowadzania zmian w obowiązujących przepisach prawnych mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, w tym przepisów dotyczących realizacji inwestycji ze środków unijnych,

 

XV. DODATKOWE INFORMACJE:

 1. Zamawiający zgodnie z dyspozycja art. 701 3 kc, zastrzega sobie możliwość zmiany treści niniejszego ogłoszenia przed upływem terminu składania ofert. O wprowadzonych zmianach niezwłocznie poinformuje na swojej stronie internetowej.
 2. Do niniejszego ogłoszenia dołączone zostały:

– załącznik nr 1 – oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym

 

 

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 2/1.4.1./2017

 

Oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym

 

Działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy (dane Wykonawcy):

 

Nazwa:

________________________________________________________

Adres siedziby:

________________________________________________________

 

oświadczam(y), że:

 1. nie jestem(śmy) z Zamawiającym powiązany(i) osobowo lub kapitałowo tzn.:

nie jestem(śmy) z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, powiązany(i) poprzez:

 1. uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

 

…………………………………………………………

podpis i pieczęć osoby upoważnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załączniki do pobrania:

Zapytanie-ofertowe_2-1-4-1-_2017_wdrozenie-innowacji-uslugowej-w-firmie-mlelectric_dostawa-komputerow-oraz-zegarkow-typu-smartwatch

Zalacznik-nr-1-do-zapytania-ofertowego-nr-2_1-4-1_2017_wdrozenie-innowacji-uslugowej-w-firmie-mlelectric_dostawa-komputerow-oraz-zegarkow-typu-smartwatch

Data publikacji: 25.01.2017 r.

Comments are closed.